Altres àrees

El valor afegit dels projectes realitzats en relació a la integració de sistemes i la innovació i l'assessorament per assegurar el compliment de diferents requisits legals i reglamentaris per part de les organitzacions es fonamenta en una estreta relació i eficaç col·laboració amb partners especialistes.

  • Sistemes Integrats: un Sistema Integrat de Gestió (SIG) permet controlar tots els aspectes de l'organització, des de l'assegurament de la qualitat del producte i/o servei i increment de la satisfacció del client (ISO 9001), passant pel manteniment de les operacions tenint en compte els impactes de les activitats de l'organització al medi ambient (ISO 14001) i el control dels riscos de salut i seguretat ocupacional (OHSAS 18001), aconseguint amb tot això una gestió socialment responsable.

  • Prevenció de Riscos Laborals: implantar un sistema de gestió de la seguretat i salut en el treball, d'acord amb la norma internacional OHSAS 18001, permet identificar i avaluar els riscos laborals (associats a cada lloc de treball i evitant les causes que originen els accidents i les malalties en el treball), els requisits legals i altres requisits d'aplicació necessaris per programar, posar en pràctica, revisar i mantenir aquest sistema.

  • Protecció de Dades: adaptar l'organització a l'acompliment de les obligacions establertes en la normativa legal vigent de protecció de dades. Actualment: Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i per la qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD).

  • Marcatge CE: auto-certificació del fabricant o representant dins de la Unió Europea d'un producte que permet protegir la salut i seguretat dels usuaris dels productes, declarant d'aquesta manera que compleix amb les normes de seguretat de les directives del Marcatge CE: dur a terme l'avaluació de conformitat, crear l'expedient tècnic, expedir la declaració CE de conformitat i realitzar l'etiquetatge CE del producte.

  • Gestió I+D+i: implantar un Sistema de Gestió de la Innovació o I+D+i, segons la norma UNE 166002, permet desenvolupar polítiques d'I+D+i per a l'establiment d'objectius d'acord amb les activitats, productes i serveis específics de l'organització, per a la identificació de tecnologies emergents o noves tecnologies no aplicades, l'assimilació i posterior transferència proporciona la base per generar projectes, potenciar els productes, processos o serveis i millorar la competitivitat de l'organització.