Estratègia

Resulta imprescindible per a les organitzacions establir estratègies i models de negoci a mitjà i llarg termini com a eixos primordials per unir els diferents elements de gestió i eines que permetin el seu desplegament i implementació i així garantir un desenvolupament exitós. Així mateix, cal, durant la seva definició, considerar factors interns i externs que permetin l'adequada gestió dels riscos associats als mateixos.

  • Plans Estratègics: defineixen l'estratègia de les organitzacions a mitjà i llarg termini. Es tracta d'establir la Missió, Visió i Valors de l'organització i posteriorment els objectius estratègics, i les accions que els despleguin, necessaris per a la consecució dels elements definits en la Visió.
  • Balance Scorecard (Quadre de Comandament Integral): metodologia per mesurar les activitats d'una organització en termes d'estratègia. Proporciona una mirada global de l'acompliment del negoci i mostra contínuament quan una organització assoleix els resultats definits pel Pla Estratègic.
  • Models de Negoci: els models de negoci descriuen les bases sobre les que una organització crea, proporciona i capta valor. A partir de l'aplicació d'eines com el CANVAS es poden dissenyar i generar models de negoci tenint en compte tots els factors necessaris per a la seva evolució.
  • Cadena de valor: model teòric que permet determinar les activitats o competències distintives per generar un valor per al client. Així mateix, ressalta les activitats específiques del negoci en què poden aplicar millor les estratègies competitives i en què és més probable que els sistemes d'informació tinguin un impacte estratègic.
  • ISO 31000 Gestió del Risc: aquesta norma internacional proporciona els principis i directrius per gestionar el risc. És un complement essencial en la definició de l'Estratègia i Models de Negoci per part de les organitzacions, ja que permet estimar si aquestes aconseguiran i quan els seus objectius davant factors i influències internes i externes. Així mateix, s'utilitza com a eina en la definició de Models de Gestió Sostenible relacionats amb la Responsabilitat Social.