Qualitat

Ens avalen en matèria de Qualitat, les nombroses implantacions i auditories realitzades de Sistemes de Gestió i altres referencials específics, així com projectes relacionats amb la gestió dels processos, l'orientació al client per obtenir la seva satisfacció i altres principis fonamentals de la Qualitat.

  • ISO 9001: Sistema de Gestió de Qualitat basat en l'orientació al client i en la gestió de processos de l'organització com a activitat decisiva per al seu funcionament eficaç, dotant-la d'un sistema d'autoavaluació enfocat a la millora contínua.
  • ISO 22000: Sistema de Gestió de la Seguretat Alimentària que conté requisits per a desenvolupar un Sistema APPCC d'acord als principios enunciats en el Codex Alimentarius, requisits per a bones pràctiques de fabricació i requisits de gestió similars als de la ISO 9001.
  • ISO 17025: norma de qualitat internacional que estableix els requisits que han de complir els laboratoris d'assaig i calibratge per tal de demostrar que són tècnicament competents i que són capaços de produir resultats tècnicament vàlids.
  • ISO 13485: Sistema de gestió destinat al disseny i desenvolupament, producció, instal·lació i servei de productes sanitaris i prestació de serveis relacionats, complint de manera coherent amb els requisits del client i els requisits reglamentars aplicables als productos sanitaris i als serveis relacionats.
  • UNE 179002: referencial específic de qualitat per a empreses de transport sanitari que assegura un correcte control dels recursos materials, una adequada formació del personal i una eficaç prestació del servei.
  • UNE 66176: norma de qualitat orientada a assolir i augmentar la satisfacció del client proporcionant informació per entendre en quin grau els requisits identificats pels productes i serveis contribueixen a aquesta satisfacció.
  • UNE 172402: requisits tècnics de seguretat i de prestació del servei que ha de complir una escola infantil, ja sigui pública o privada, per garantir un servei de qualitat en el sector i la confiança del seus clients.