Responsabilitat Social

La forma innovadora d'entendre i gestionar els àmbits i dimensions de la Responsabilitat Social (RS) ens converteix en precursors de projectes innovadors i personalitzats que garanteixen l'èxit en el desplegament i implantació de l'RS en organitzacions de qualsevol mida i sector.

  • Models de Gestió Sostenible: definició de models personalitzats com a base o pilar fonamental per establir polítiques i directrius pròpies que permetin el desenvolupament de qualsevol activitat rellevant per a l'organització relacionada amb la Responsabilitat Social.

  • Memòries de Sostenibilitat: elaboració de memòries de sostenibilitat, segons la guia G4 del Global Reporting Initiative (GRI), sota els nous preceptes de realitzar informes integrats que incloguin l'informe econòmic habitual en les organitzacions.

  • ISO 26000 Guia de Responsabilitat Social: referencial compost per directrius i recomanacions utilitzat per al desenvolupament de projectes de gestió de Responsabilitat Social que permetin integrar un comportament socialment responsable a tots els nivells de l'organització.

  • IQNet SR10: sistema de gestió certificable que facilita la integració de la RS en l'estratègia de l'organització i contribuir al seu desenvolupament sostenible, considerant les necessitats i expectatives de tots els grups d'interès implicats.

  • SGE21: sistema de Gestió Ètica i Responsabilitat Social, basat en el cicle de millora contínua, que permet la seva integració amb altres referencials en matèria de qualitat, combinant el creixement i la innovació amb les preocupacions socials i ambientals.

  • Gestió dels Grups d’Interès: creació d'un mecanisme de diàleg i entesa mútua perquè les necessitats de tots els grups d'interès siguin tingudes en compte en el desenvolupament estratègic i operacional de l'organització.

  • SA8000: Pràctiques de treball socialment acceptables i beneficioses en tota la cadena de subministrament mitjançant la certificació d'aquest Codi de Conducta basat en les convencions de l'Organització Internacional del Treball (OIT), la Declaració Universal dels Drets Humans i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant.

  • AA1000: sèrie de normes d'assegurament AA1000 (AA1000SES, AA1000APS i AA1000AS) utilitzades per garantir la transparència de les rendicions de comptes, avaluacions i divulgació sobre aspectes socials i ètics de la gestió empresarial.